Taken at Thomas Sweet Cafe on Jan 05, 2013 @ 10:21, Espresso con Panna

Espresso con Panna.